ឯកឧត្ដម អាំង សុវណ្ណរ័ត្ន នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ អ្នកនាង Kyu Kyu Thein

ឯកឧត្ដម អាំង សុវណ្ណរ័ត្ន នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ អ្នកនាង Kyu Kyu Thein


នាល្ងាចថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ឯកឧត្ដម អាំង សុវណ្ណរ័ត្ន នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ អ្នកនាង Kyu Kyu Thein ប្រធានគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសាធារណៈ និងជាតំណាង TikTok ប្រចាំកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការបន្តជំរុញកិច្ចសហការរវាងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ និងក្រុមហ៊ុន TikTok ក្នុងការចូលរួមជំរុញការកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល ប្រកបដោយបរិយាបន្ននៅកម្ពុជា។

 

 

 

#Cambodia4point0 #TikTok